ДЗИ

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както
следва:
Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май
2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
31 май 2023 г.
Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август
2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28
август – 1 септември 2023 г.

2. График за дейностите:

Сесия май-юни

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
държавните зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация през учебната 2022 – 2023 година
Дейност
Срок
Сесия май – юни Сесия август –
септември
Определяне на състава и задълженията на регионалните
комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК до 03.02.2023 г. до 23.06.2023 г.
Определяне на състава и задълженията на училищната
зрелостна комисия
до 06.02.2023 г. до 26.06.2023 г.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК,
регистриране на заявленията в единната
информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и
издаване на служебни бележки
06.02.2023 г.–
21.02.2023 г.
26.06.2023 г. –
07.07.2023 г.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за
квестори, за учители консултанти и за учители по чужд
език за четене на текст и предоставяне на декларациите
им на регионалната комисия за организиране и
провеждане на ДЗИ/ДИППК
до 27.02.2023 г. до 11.07.2023 г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите
и броя на местата в залите за провеждане на
ДЗИ/ДИППК
до 27.02.2023 г. до 11.07.2023 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на
местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 06.03.2023 г. до 13.07.2023 г.
Утвърждаване на списък с разпределените по училища
квестори и учители консултанти за провеждане на
ДЗИ/ДИППК
до 05.05.2023 г. до 11.08.2023 г.
Утвърждаване на списък с учители по чужд език за
четене на текст на ДЗИ до 05.05.2023 г. до 11.08.2023 г.
Съгласуване в ЕИСИП на предложенията за оценители
от регионалната комисия за организиране и провеждане
на ДЗИ/ДИППК
до 13.03.2023 г. до 18.07.2023 г.
Изпращане в МОН на предложения за оценители и на
техните декларации от висши училища
до 13.03.2023 г. до 18.07.2023 г.
Изпращане в МОН на предложения за членове на
комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ,
както и на техните декларации
до 13.03.2023 г. до 18.07.2023 г.
Определяне на състава на техническите комисии за
електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ,
състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване
на изпитните работи от всеки изпит
до 05.05.2023 г. до 18.07.2023 г.
Определяне на състава на националните комисии за
проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по
всеки учебен предмет
до 10.04.2023 г. до 31.07.2023 г.
Определяне на състава и задълженията, както и на
времето и мястото на изпълнение на задълженията на
комисията за провеждане на ДЗИ на училищно равнище
до 07.04.2023 г. до 31.07.2023 г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в
които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка
от областите
до 07.04.2023 г. до 31.07.2023 г.
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни
бележки за допускане до 18.05.2023 г. до 23.08.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали
до 18.05.2023 г. до 23.08.2023 г.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК 22.05.2023 г. –
07.06.2023 г.
26.08.2023 г. –
07.09.2023 г.
Провеждане на задължителния ДИППК (в частта му по
практика на професията) до 07.06.2023 г. до 07.09.2023 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК до 09.06.2023 г. до 08.09.2023 г.

Вашият коментар