СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

град Девин, община Девин, област Смолян, ул.”Гимназиална” № 37,

e-mail: info-2100401@edu.mon.bg; тел. 03041 0333

 

 

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Средно училище „Христо Ботев“, гр. Девин Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 година започват.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование;

Резултатите от положените изпити от Националното външно оценяване ще бъдат обявени до 02.07.2024 г.;

За процеса на кандидатстване и класиране:

1. Първи етап. Подаване на заявления за участие от 08.07.2024 г. до 10.07.2024г. само по електронен път. Това може да стане:

– без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

– със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Смолян, в рамките на работния ден. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Няма ограничение в броя на вписаните желания.

2. Втори етап. След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2024 г. вкл.), ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише. Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише. Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в периода 15-17 юли 2024 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап. Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

3. Трети етап. Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в трети етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 26 и 29 юли 2024 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

4. Четвърти етап. Съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 5 и 6 август 2024 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

5. Пети етап. Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 13.08.2024 г. до 11.09.2024 г. Съгласно чл. 70, ал. 3 от горепосочената наредба приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащото училище, където се извършва подаването на документи и класирането. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригинала на свидетелството за завършено основно образование

6. Записване. Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2024 г. заявление за полагане на НВО;

– медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните (над 14-годишна възраст) – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието, поради което е желателно присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика. При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика в съответното училище, следва упълномощеното от тях лице да има пълномощно, като с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето силно препоръчително е пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено.

7. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):

– близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;

– ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

В тази връзка, за оказване на съдействие на ученици и техните родители и подпомагането им при попълване на данните в Заявление до Началника на Регионално управление на образованието – Смолян за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас, и подаването на заявленията по електронен път в информационната система на адрес: https://infopriem.mon.bg, със Заповед на директора на СУ „Христо Ботв“, гр. Девин е сформирана комисия. Тя ще изпълнява възложените й функции през периода от 08.07.2024 до 10.07.2024 г., от 08.00-17.00 часа, в STEM центъра на училището.

След обявяване на първия етап на класиране, записването на класираните ученици в СУ „Христо Ботев“, гр. Девин, както и подаването на заявление до Началника на РУ – Смолян за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас, ще се извършва през периода 15-17 юли 2024 г., от 08.00 – 17.00 часа, в канцеларията на ЗАС.

 

 

Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са:

Вид дейност

Срок

 

Обявяване на резултатите от НВО.

До 02 юли 2024 г., вкл.

 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 02 юли 2024 г., вкл.

 

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

08-10 юли 2024 г., вкл.

 

Обявяване на първи етап на класиране.

До 12 юли 2024 г., вкл.

 

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

15-17 юли 2024 г., вкл.

 

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

До 19 юли 2024 г.

 

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

22-24 юли 2024 г., вкл.

 

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

 

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране.

26 и 29 юли 2024 г.

 

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране.

До 30 юли 2024 г.

 

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

31 юли и 01 август 2024 г.

 

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

До 02 август 2024 г., вкл.

 

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране.

5 и 6 август 2024 г.

 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.

До 7 август 2024 г., вкл.

 

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.

8-9 август 2024 г.

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

До 12 август 2024 г., вкл.

 

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране.

Определя се от директора на училището до 11 септември 2024 г.

 

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием.

До 14 септември 2024 г., вкл.

 

Съобщение

Средно училище „Христо Ботев“, гр. Девин съобщава на своите зрелостници, че
съгласно изискванията на чл. 95, т. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците, те имат право да се запознаят със своите
оценени писмени работи от Държавните зрелостни изпити, сесия май-юни 2024 г.
Сканираната и проверена работа е достъпна на електронен адрес
https://results12.mon.bg само лично от зрелостника след представяне на документ за
самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление). Достъп до
работата ще се получава в Компютърен кабинет №1 с Владимир Адъров –
администратор компютърни системи, и в присъствието на представител на училищната
зрелостна комисия, съгласно Заповед №РД-07-973/07.06.2024 г. и по график, както
следва:
 10.06.2023 г. – от 14:00 до 17:00 часа
 11.06.2023 г. – от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа
 12.06.2023 г. – от 14:00 до 17:00 часа
Изпитните работи не могат да бъдат снимани по какъвто и да е повод!
При възникнала необходимост от сверяване на оригинална изпитна работа със
сканираното ѝ изображение зрелостникът депозира писмено искане до директора на СУ
„Христо Ботев“, гр. Девин, който писмено уведомява директора на ЦОПУО.
Връчването на дипломите на зрелостниците ще се състои на 18.06.2024 г.
/вторник/ от 10.00 часа в Актовата зала на училището.