СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

град Девин, община Девин, област Смолян, ул.”Гимназиална” № 37,

e-mail: info-2100401@edu.mon.bg; тел. 03041 0333

 

 

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Средно училище „Христо Ботев“, гр. Девин Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 година започват.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование;

Резултатите от положените изпити от Националното външно оценяване ще бъдат обявени до 02.07.2024 г.;

За процеса на кандидатстване и класиране:

1. Първи етап. Подаване на заявления за участие от 08.07.2024 г. до 10.07.2024г. само по електронен път. Това може да стане:

– без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

– със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Смолян, в рамките на работния ден. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Няма ограничение в броя на вписаните желания.

2. Втори етап. След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2024 г. вкл.), ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише. Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише. Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в периода 15-17 юли 2024 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап. Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

3. Трети етап. Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в трети етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 26 и 29 юли 2024 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

4. Четвърти етап. Съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 5 и 6 август 2024 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

5. Пети етап. Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 13.08.2024 г. до 11.09.2024 г. Съгласно чл. 70, ал. 3 от горепосочената наредба приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащото училище, където се извършва подаването на документи и класирането. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригинала на свидетелството за завършено основно образование

6. Записване. Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2024 г. заявление за полагане на НВО;

– медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните (над 14-годишна възраст) – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието, поради което е желателно присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика. При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика в съответното училище, следва упълномощеното от тях лице да има пълномощно, като с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето силно препоръчително е пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено.

7. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):

– близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;

– ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

В тази връзка, за оказване на съдействие на ученици и техните родители и подпомагането им при попълване на данните в Заявление до Началника на Регионално управление на образованието – Смолян за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас, и подаването на заявленията по електронен път в информационната система на адрес: https://infopriem.mon.bg, със Заповед на директора на СУ „Христо Ботв“, гр. Девин е сформирана комисия. Тя ще изпълнява възложените й функции през периода от 08.07.2024 до 10.07.2024 г., от 08.00-17.00 часа, в STEM центъра на училището.

След обявяване на първия етап на класиране, записването на класираните ученици в СУ „Христо Ботев“, гр. Девин, както и подаването на заявление до Началника на РУ – Смолян за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас, ще се извършва през периода 15-17 юли 2024 г., от 08.00 – 17.00 часа, в канцеларията на ЗАС.

 

 

Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са:

Вид дейност

Срок

 

Обявяване на резултатите от НВО.

До 02 юли 2024 г., вкл.

 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 02 юли 2024 г., вкл.

 

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

08-10 юли 2024 г., вкл.

 

Обявяване на първи етап на класиране.

До 12 юли 2024 г., вкл.

 

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

15-17 юли 2024 г., вкл.

 

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

До 19 юли 2024 г.

 

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

22-24 юли 2024 г., вкл.

 

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

 

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране.

26 и 29 юли 2024 г.

 

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране.

До 30 юли 2024 г.

 

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

31 юли и 01 август 2024 г.

 

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

До 02 август 2024 г., вкл.

 

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране.

5 и 6 август 2024 г.

 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.

До 7 август 2024 г., вкл.

 

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.

8-9 август 2024 г.

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

До 12 август 2024 г., вкл.

 

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране.

Определя се от директора на училището до 11 септември 2024 г.

 

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием.

До 14 септември 2024 г., вкл.

 

Съобщение

Средно училище „Христо Ботев“, гр. Девин съобщава на своите зрелостници, че
съгласно изискванията на чл. 95, т. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците, те имат право да се запознаят със своите
оценени писмени работи от Държавните зрелостни изпити, сесия май-юни 2024 г.
Сканираната и проверена работа е достъпна на електронен адрес
https://results12.mon.bg само лично от зрелостника след представяне на документ за
самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление). Достъп до
работата ще се получава в Компютърен кабинет №1 с Владимир Адъров –
администратор компютърни системи, и в присъствието на представител на училищната
зрелостна комисия, съгласно Заповед №РД-07-973/07.06.2024 г. и по график, както
следва:
 10.06.2023 г. – от 14:00 до 17:00 часа
 11.06.2023 г. – от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа
 12.06.2023 г. – от 14:00 до 17:00 часа
Изпитните работи не могат да бъдат снимани по какъвто и да е повод!
При възникнала необходимост от сверяване на оригинална изпитна работа със
сканираното ѝ изображение зрелостникът депозира писмено искане до директора на СУ
„Христо Ботев“, гр. Девин, който писмено уведомява директора на ЦОПУО.
Връчването на дипломите на зрелостниците ще се състои на 18.06.2024 г.
/вторник/ от 10.00 часа в Актовата зала на училището.

Прием 2024/2025

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД ДЕВИН

 

 

    СУ „Христо Ботев“ е единственото средно училище на територията на община Девин. То е средищно училище и за децата от четири направления – с. Беден, с. Брезе, с. Лясково, с. Михалково.

 

   Обучението в СУ „Христо Ботев“ се осъществява от 60 преподаватели – от тях 18 в начален етап, 18 в прогимназиален етап, 18 в гимназиален етап, 3-ма ресурсни учители, 1 педагогически съветник, 1 психолог и 1 логопед.

          Училището приема ученици след завършено основно образование. В него се обучават 537 ученици от общините Девин, Доспат и Борино. В училището има изграден един STEM център и предстои изграждането на втори такъв.             Училището предлага занимания по интереси, съобразно предпочитанията на учениците – спортни, математически, природни науки и гражданско образование.

       

 

Учениците от училището участват в състезания и конкурси на общинско, областно или национално ниво. 90 % от завършилите средно образование продължават обучението си във висши учебни заведения и колежи, а останалите успешно се реализират на пазара на труда.

 

 

 

 

За вас, седмокласници:
Паралелки след завършено основно образование:
 Профилирано образование с разширено изучаване на английски език с профил „Математически“ с профилиращи предмети математика и информатика.
Срок на обучение – 5 години.
 Профилирано образование с разширено изучаване на английски език с профил „Природни науки“ с профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.
Срок на обучение – 5 години.
След основно образование с профил „Математически“
Балът се образува като сбор от:
 Удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 Оценките по математика и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени в точки.
След основно образование с профил „Природни науки“
Балът се образува като сбор от:
 Удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 Оценките по биология и здравно образование и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени в точки. График на дейностите по приемане на ученици:
Провеждане на тестове по:
19.06.2024 г.
– Български език и литература
21.06.2024 г.
20.06.2024 г.
– Математика
– Чужд език /по желание на ученика/
до 02.07.2024 г. вкл.
Обявяване на резултатите от тестовете.
до 05.07.2024 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование.
08.07. – 10.07.2024 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. Подаването на документи може да бъде извършено и по електронен път.
до 12.07.2024 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
15.07. – 17.07.2024 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
до 19.07.2024 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
22.07. – 24.07.2024 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
25.07.2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
26.07. – 29.07.2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
До 30.07.2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
31.07. – 01.08.2024 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
до 02.08.2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
05.08. – 06.08.2024 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.
до 07.08.2024 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.
08.08. – 09.08.2024 г.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.
до 12.08.2024 г. вкл.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.
Определя се от директора на училището до 11.09. 2024 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване.
до 14.09.2024 г. вкл.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием.

 

 

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители на седмокласници,

Резултатите от изпитите по БЕЛ, по математика и чужд език от Национално външно оценяване в края на VІІ клас ще бъдат обявени до 28 юни 2023 г. в информационната система на МОН на адрес: https://infopriem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

Подаването на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година се осъществява в четири етапа.

  1. Първи етап

В периода от  05.07.2023 г.  до 07.07.2023 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2023/2024 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана и в раздел „Прием“ на сайта на РУО – Смолян.

Заявление за участие в първи, трети и четвърти  етап на класиране за прием в VIII клас се подава по електронен път. Съдействие за попълване на данните в заявлението ще оказват ръководството, класните ръководители и учителите по информационни технологии в училищата, в които са учили учениците.

Заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по следните начини:

  1. без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието или със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  2. в т. нар. училище-гнездо, определено от началника на РУО – Смолян – СУ „Отец Паисий – гр. Смолян, ул. „Полковник Дичо Петров“ № 1 от 08:00 часа до 18:00 часа

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://infopriem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училището – гнездо.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – гнездо:

В училището – гнездо могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си.

При подаване на заявлението в училището – гнездо за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.

Преди подаване на заявлението в училището – гнездо е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства ученика, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии е необходимо да се прикачи сканирано копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика –  само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

 

  1. Втори етап

След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2023 г.), ако ученик е класиран по първото си желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава на 13, 14 и 17 юли 2023 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап.

Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желанията не се пренареждат.

 

  1. Трети етап

В третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.

На 26 и 27 юли 2023 г. се подава заявление като на първия етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

 

  1. Четвърти етап

В четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 07 и 08 август 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

 

 

Училище – гнездо за прием на документи за участие в първи етап  (05 – 07 юли 2023 г.), в трети етап ( 26-27 юли 2023 г.) и в четвърти етап (7-8 август 2023 г.) на класиране за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

Община Училище-гнездо, населено място Адрес Ще приема документи:
Смолян СУ „Отец Паисий – гр. Смолян ул. „Полковник Дичо Петров“ № 1 От 8.00 до 18.00 ч.

 

Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са:

Вид дейност Срок
Обявяване на резултатите от НВО. До 28 юни 2023 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. До 28 юни 2023 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 05-07 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. До 12 юли 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13-17 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. До 19 юли 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 20-24 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 -27 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2023 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. До 04 август 2023 г., вкл.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране. 07-08 август 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране. До 10 август 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране. 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране. До 16 август 2023 г., вкл.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 11 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2023 г., вкл.

СУ „Христо Ботев“, град Девин участва в Национална инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ на ИИИ

През втория учебен срок на учебната 2022/2023 година Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) и Синдиката на Българските учители (СБУ) подеха Националната инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ (НИУУС). Тя се реализира пилотно в едно училище от всяка област.

В НИУУС   участват 28 училища с общо 18 030 ученици от 755 паралелки в начални, основни и средни училища, гимназии и  професионални гимназии от всички видове селища в страната – село, община, областен град. Най-малкото училище е основно от 1 до 7 клас с 5 паралелки и 61 ученика, а най-голямото е средно училище от 1 до 12 клас със 68 паралелки и 1640 ученика. 17 от училищата имат статут на иновативни.

            Училищата-модели за структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка от I – IV, I VII, V XII, VIII XII или I XII клас, в които възрастните делегират на децата както права, така и отговорности, са определени на случаен принцип от местните структури на СБУ и съдействието на РУО – Сливен и РУО – Хасково. ИИИ оказва постоянна консултативна помощ при необходимост. Вторият срок е избран като даващ повече възможности за активност на учениците чрез ученическото самоуправление и като подготвящ за следващата цяла учебна година.

Училищата имат възможност да приложат иновативно нормативните разпоредби, като създадат на практика структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка и покажат готовност за споделяне на своите добри практики с останалите училища в областта и на национално ниво, за което ще издадат специален училищен вестник.

НИУУС е национална кауза, която цели да покаже, че разширяването на правата на децата/учениците не само не е трудно, но е и изключително полезно за всички съучастници на ученическото самоуправление (1. учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 5. местните институции, обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското общество), както и за обществото като цяло.

НИУУС се реализира изцяло със собствени материални, финансови и човешки ресурси на всички съучастници в ученическото самоуправление, без специално външно финансиране, така, както следва да се разгръща и развива ученическото самоуправление във всяко училище в рамките на всяка учебна година, съобразно действащата нормативна уредба.

Ден на детската книга

По повод 2-ри април – Ден на детската книга е чудесен повод да надникнем между кориците на любима детска книга, да си припомним, че магията наистина съществува.
Учениците от IIб клас прочетоха интересни книжки.Изработиха малки книжки с познати герои от приказките.