Прием 2024/2025

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД ДЕВИН

 

 

    СУ „Христо Ботев“ е единственото средно училище на територията на община Девин. То е средищно училище и за децата от четири направления – с. Беден, с. Брезе, с. Лясково, с. Михалково.

 

   Обучението в СУ „Христо Ботев“ се осъществява от 60 преподаватели – от тях 18 в начален етап, 18 в прогимназиален етап, 18 в гимназиален етап, 3-ма ресурсни учители, 1 педагогически съветник, 1 психолог и 1 логопед.

          Училището приема ученици след завършено основно образование. В него се обучават 537 ученици от общините Девин, Доспат и Борино. В училището има изграден един STEM център и предстои изграждането на втори такъв.             Училището предлага занимания по интереси, съобразно предпочитанията на учениците – спортни, математически, природни науки и гражданско образование.

       

 

Учениците от училището участват в състезания и конкурси на общинско, областно или национално ниво. 90 % от завършилите средно образование продължават обучението си във висши учебни заведения и колежи, а останалите успешно се реализират на пазара на труда.

 

 

 

 

За вас, седмокласници:
Паралелки след завършено основно образование:
 Профилирано образование с разширено изучаване на английски език с профил „Математически“ с профилиращи предмети математика и информатика.
Срок на обучение – 5 години.
 Профилирано образование с разширено изучаване на английски език с профил „Природни науки“ с профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.
Срок на обучение – 5 години.
След основно образование с профил „Математически“
Балът се образува като сбор от:
 Удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 Оценките по математика и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени в точки.
След основно образование с профил „Природни науки“
Балът се образува като сбор от:
 Удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 Оценките по биология и здравно образование и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени в точки. График на дейностите по приемане на ученици:
Провеждане на тестове по:
19.06.2024 г.
– Български език и литература
21.06.2024 г.
20.06.2024 г.
– Математика
– Чужд език /по желание на ученика/
до 02.07.2024 г. вкл.
Обявяване на резултатите от тестовете.
до 05.07.2024 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование.
08.07. – 10.07.2024 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. Подаването на документи може да бъде извършено и по електронен път.
до 12.07.2024 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
15.07. – 17.07.2024 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
до 19.07.2024 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
22.07. – 24.07.2024 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
25.07.2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
26.07. – 29.07.2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
До 30.07.2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
31.07. – 01.08.2024 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
до 02.08.2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
05.08. – 06.08.2024 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.
до 07.08.2024 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.
08.08. – 09.08.2024 г.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.
до 12.08.2024 г. вкл.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.
Определя се от директора на училището до 11.09. 2024 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване.
до 14.09.2024 г. вкл.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием.