Административни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, СУ “Христо Ботев“ град Девин публикува:

  1. Информация по предоставянето на услугите.
  2. Образци на заявления по предоставянето на услугите.