Училище посланик на ЕП

Европейски съюз накратко

Европейски парламент – информационно бюро в България

През настоящата учебна година СУ “Христо Ботев“, град Девин се включи в проекта „Посланици на Европейския парламент“. 140 са училищата , които са кандидатствали. 30 от са одобрени и нашето училище е сред финалистите.
Младши посланици са ученици от VIII, IX, X и XI клас, а г-жа Веселина Пейковска и г-жа Детелина Караджова са старши посланици.
И старшите и младшите посланиците ще разясняват на учениците техните права като европейски граждани, ще ги запознават с историята, символите, институциите на ЕС и ще им показват как самите те могат да влияят върху демократичния живот в Европейския съюз, като ще провеждат редица мероприятия през  учебната 2017/2018 година.
Първата работна среща се проведе заедно с директора на СУ “Христо Ботев“, град Девин госпожа Красимира Георгиева, която беше инициатор на идеята да се включим в програмата. Затова искаме да изкажем нашата благодарност към нея. Екипът на младшите и старшите посланици заедно с г-жа Георгиева изготви план за работа през настоящата кампания.

 

 

 

 

 

 

 

 


По образователна програма „Училища посланици на Европейския парламент“ СУ  “Христо Ботев„ – гр. Девин, бе избрано в качеството си на училище посланик през 2017/2018 год. В своята програма на училището се заложи една от стратегиите да бъде свързана с посещения на основни управляващи институции в страната и региона с важни и значими функции в държавата. Целта на тази стратегия е да подобри и обогати представата на младите хора за функциите и ролята на държавните институции в управлението на страната, както и отговорностите и последиците, които произтичат от това управление.
Във връзка с това на 30.11.2017 г. ние осъществихме първото от рода посещение на местно ниво, а именно участие като гости на Общински съвет – Девин, който играе ролята на Местен парламент и присъствие на поредната за годината Общинска сесия. Участие в това мероприятие взеха всички 20-сет ученика в ролята си на младши посланици, под ръководството на Директора на СУ “Христо Ботев“-гр. Девин, госпожа Красимира Георгиева и старши посланика, госпожа Веселина Пейковска. На тази среща ние получихме разбиране и голяма подкрепа за участието ни в настоящата инициатива на училището по този образователен проект. Те дадоха съгласието си за съдействие и осъществяване на няколко съвместни мероприятия с тях през настоящата учебна година.
На това мероприятие Председателя на Общински съвет – Девин, господин Руси Чаушев запозна учениците с процедурата по избора на Общинският съвет, неговата мандатност /2015-2019г./, управляващи лица и числен състав – от общо 17 общински съветника представени от различни политически партии, различни по пол, възраст, образование и професионални компетентности. А заместник-председателя, госпожа Наташа Василева представи по подробно на учениците структурата и функциите на Общинският съвет с неговите пет комисии, с процедурите по разглеждане  и  гласуване на техните решения. Същевременно учениците станаха и преки свидетели, как работи Местния парламент, какви проблеми решава той в рамките на общината, как се предлагат и разглеждат по отделно различни  въпроси, разглеждани под формата на отделни точки в дневния ред на Общинската сесия и как чрез процедура на гласуване се приемат решенията им като местни закони.

 

 

 

 

 

 

 

 


Посещение и участие в деня на отворените врати в Районен съд – Девин, проведен на 07.12.2017г.

СУ “Христо Ботев„ – гр.Девин в качеството си на училище посланик на Европейския парламент през 2017/2018 год. в своята програма заложи и друга своя стратегия. Да запознае учениците със своите граждански права, както и с процедурата за защитата им чрез съдебните институции. Целта на тази стратегия е да подобри и обогати представата на младите хора за своите права, задължения и отговорности свързани с обществото и държавата в която живеят, както и с възможността за тяхната защита и отстояване на национално и на международно ниво.
Във връзка с това на 07.12.2017 г. ние старшите и младшите посланици на Европейския парламент към ЕС осъществихме посещение в Районен съд – Девин, като гости и участници в Деня на Отворените врати на съда, който играе ролята на първа съдебна инстанция в правораздаването на Република България. Участие в това мероприятие взеха всички 25-пет ученика в ролята си на младши посланици, под ръководството на Директора на СУ “Христо Ботев“-гр.Девин, госпожа Красимира Георгиева и старши посланика, госпожа Веселина Пейковска.
Председателят на Районен съд-Девин госпожа Илияна Ферева-Зелева откри деня като представи на присъстващите граждани и ученици целта на събитието, а именно да бъдат запознати отблизо със структурата, функциите и дейността на съдебната система. Органите включени в съдебната власт и основната роля на съдилищата в Република България. Тя подчерта, че правен спор възниква винаги, когато има засягане на основните и неприкосновени човешки права, като право на живот, свобода и собственост, адекватни със стандарта на живот. В областта на правата на човека, нормите и стандартите на българското законодателство са съобразени изцяло с европейското законодателство.Тези функции се упражняват на принципа на независимостта и върховенството на закона. Затова е важно гражданите да знаят как работят съдебните институции.
Участниците в събитието бяха запознати с прозрачността в работата на съда чрез мултимедийна информационна рубрика на ВСС и за значението на Деня на отворените врати на съдилища и прокуратури.
За този ден бе предварително разработен и представен Симулативен процес от нашите ученици по Наказателно от общ характер дело по обвинение срещу непълнолетен, държал наркотични вещества и управлявал МПС след употребата им. Учениците влязоха в ролите на съдебен състав, секретар, прокурор, подсъдим, вещо лице, свидетели, педагогически съветник, психолог, социален работник и др.Целта на симулативния процес бе подчинен върху превенцията в борбата срещу наркотичната зависимост и масовата им употреба от младежите като ярък пример как действа съдебната система и какви са последиците от такива незаконни прояви и действия върху тях. Симулативният процес ангажира вниманието на учениците и предизвика въпроси за дискусия по повод постановената от тях присъда. Всички участници влязоха в своята роля отговорно и изпълниха своите поети задължение представяйки по много реален и действителен начин казус от практиката на съдилищата.
Накрая на деня бяха отличени и наградени и най-добрите есета написани от учениците по повод темата на деня на отворените врати, а именно: „Как да защитим правата си чрез съдебните институции?“.

 

 

 

 

 

 

 

 


Презентация :“ Коледа в Европейския съюз“

СУ “Христо Ботев„ – гр. Девин в качеството си на училище посланик на Европейския парламент през 2017/2018 год. в своята програма беше планирало да запознае най-малките ученици с традициите за празнуване на Коледа в държавите от ЕС чрез презентация на тема „Коледа в Европейския съюз“.
Във връзка с това ние старшите и младшите посланици на Европейския парламент към ЕС, заедно с групата по ИТ по проекта „Твоят час“ с ръководител Калина Данаилова, изготвихме презентация, която беше представена в две сесии на 19.12.2017 г.в Актовата зала на СУ “Христо Ботев„ – гр. Девин. Първото представяне беше пред най-малките ученици от първи и втори клас, а второто пред трети и четвърти клас.
Снежна принцеса беше главната героиня в презентацията, която по много интересен и забавен начин разведе малките ученици в света на Коледа, в държавите от Европейския съюз.
От своя страна учениците от начален етап бяха изработили знамена на държави членки на Европейски съюз и освен това поздравиха авторите на презентацията с коледна песен, танц и сценка. Тържеството не мина и без коледарите, които пожелаха здрава и плодотворна година и успехи на всички присъстващи.
Ние, посланиците на ЕС, изказваме благодарността си към нашите приятели от групата по ИТ с ръководител Калина Данаилова, които спомогнаха за осъществяване на планираната дейност.


 

 

 

 

 

 

 

 

 Обособяване на специален кът на Европейския съюз в СУ “Христо Ботев“ – гр. Девин.

Тази дейност е планирана като постоянно мероприятие, в което постепенно ще се допълва с нова и разнообразна информация, не само за новите и актуалните моменти в дейността на ЕС, но и с нашите прояви, мероприятия и събития, които реализираме същевременно  В неговото изготвяне до момента най-дейно участие имат старшите посланици и всички младши посланици на училището. Същевременно те са подпомагани и от други ученици на нашето училище. Най-малките от тях се включиха в изготвянето на знаменцата на всички държави членки на ЕС и в изложбата „Аз рисувам за децата на Европа“, а всички останали с рекламни материали и допълнителна информация за ЕС. В тази дейност участниците са общо около 200 ученика с техните учители и класни ръководители, подпомогнати и от прякото съдействието на групата по интереси „ Млад художник“ по проекта „Твоя час“ , с ръководител госпожа Валентина Михайлова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвяне и провеждане на Анкета за Европейския съюз

Поредното планирано мероприятие по тази програма ние реализирахме в периода от 15.01.2018 г. до 19.01.2018 г. По наша инициатива ние проведохме анкета за ЕС под формата на въпроси : “Какво знаем за Европейския съюз?“. Целта на тази информационна анкета бе да разкрием нивото на първоначалните познания на учениците относно ЕС преди същинското обучение, което предстои. На по-късен етап ще повторим тази анкета, за да можем реално да преценим какво сме успели да постигнем чрез нашето обучение за разширяване на познанията за ЕС на нашите ученици в края на учебната година и да открием дали имаме пропуски и ако да, то къде.

Анкетата бе направена анонимно, на случаен принцип и поетапно сред учениците на нашето училище. За целта те бяха разделени по възрастови групи, класове и пол, за да бъдат обхванати в нея максимално по-голям брой ученици и получените резултати да са най-обективни и реални.

Приблизителният брой на анкетираните е около 150 ученици.

 

 

 

 

 

“Европеецът в мен!“

През февруари и март на настоящата учебна година в СУ „Христо Ботев“ – гр.Девин целия екип работещ по програмата „Училища посланици на Европейския парламент“ в лицето на старшите и младшите посланици наблегнахме основно върху друга наша стратегия свързана с обучението и представянето на подготвените презентации и дейности за цялостното представяне на Европейския съюз. Основен акцент в тях бе отреден и върху дейността и ролята на една от основните институции на ЕС – Европейския парламент. Презентациите бяха представени от младшите посланици на всички ученици по класове и степени по отделно и по различен начин според интересите и уменията да разбират значението и важността на тези провеждани дейности и мероприятия свързани с тази регионална и универсална международна организация каквато е Европейския съюз.

Успоредно с представянето на презентациите за ЕС във всеки клас бяха зададени и допълнителни встъпителни въпроси към учениците, с което да провокираме техния интерес към темата Европейски съюз, чрез въпросите: Какво знаете за Европейския съюз? и Какво бихте искали да знаете повече за него? През цялото време всички те бяха много активни и следяха с  внимание и интерес всичко което следва от това. С уважение и респект те дори станаха на крака, за да изслушат европейския химн, който им бе познат и от преди това, тъй като знаем, че той се слуша винаги след българския химн по повод всеки национален празник на страната ни след официалното ни членство в ЕС. С интерес разбраха  предимствата и привилегиите за България и за всички нас до момента и за предстоящите в бъдеще очаквани промени. Срещите завършиха с позитивната нагласа за всеки ученик с гордост и самочувствие за „Европеецът в мен!“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализиране и подновяване на специализирания кът за Европейския съюз в СУ “Христо Ботев“ – гр.Девин.

 

Тази поредна дейност на нашето училище бе реализирана по инициатива на младшите посланици във връзка с поетите от тях задължения и отговорности по програмата – да актуализират периодично и своевременно информативният кът с нови материали за Европейския съюз и Европейския парламент. В тази своята инициатива те бяха подкрепени и от други ученици най-вече от гимназиален етап , които проявиха по – голям интерес към тази тяхна дейност. За целта те сами събираха, работеха в екип или самостоятелно и изготвяха информационни табла за всяка една държава членка на ЕС поотделно. В тях те представяха  интересна информация съдържаща основни данни,  много снимки и любопитни факти за всяка една европейска държава. Успоредно с това те изготвиха и  разпространиха сред останалите ученици рекламни материали под формата на брошури съдържащи основни и най-важни факти, за символите, ценностите и за целите на Европейския съюз. Основен акцент в тях бе поставен върху ползите от ЕС за Европа и в частност за България като страна членка на ЕС, за младите хора и за тяхното бъдещо развитие.

Всички тези занимания по темата на проекта за Европейския съюз и Европейския парламент предизвикват голям интерес сред нашите ученици. Това ги прави по – значими, по-ангажирани и лично по – удовлетворени от стореното. Същевременно всички тези допълнителни занимания са много поучителни и с по-голям траен образователен резултат за самите тях.

 

Информационното бюро на Европейския парламент за България по повод Деня на Европа обяви конкурс на тема „Европейска година на културното наследство“. Подтемите бяха: материално и нематериално наследство, природни дадености, дигитално/цифрово наследство.

https://www.facebook.com/events/2055797934673206/permalink/2066281456958187/

Ученици от СУ ‘Христо Ботев“, гр. Девин взеха също участие. Младши посланик Симона Тодорова, ученичка от XIа,  е победител в #EUROPE4CULTURE

Поздравления за талантливия ни художник и фотограф.

Печелившите изображения ще бъдат показани в паузите на светлинно 3D мапинг шоу в София по повод Деня на Европа на 9 май 2018 година. Спектакълът ще бъде излъчен на живо в интернет.